dnes je 19.7.2024

Input:

566/2001 Z.z., Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení účinnom k 3.9.2020

566/2001 Z.z.
ZÁKON
z 9. novembra 2001
o cenných papieroch a finančných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
291/2002 Z.z.
1. 7. 2002
mení § 54
510/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
510/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
510/2002 Z.z.
1. 5. 2004
dopĺňa § 99 a § 107a
162/2003 Z.z.
1. 6. 2003
mení § 170, dopĺňa nový § 163a
594/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, 31 novelizačných bodov
43/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 8
635/2004 Z.z.
1.12.2004
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
635/2004 Z.z.
1.1.2005
mení, 125 novelizačných bodov
635/2004 Z.z.
1.7.2005
dopĺňa § 53a až § 53d, avšak novela 266/2005 Z.z. (chybne) ruší § 53a až § 53d pred dátumom ndobudnutia účinnosťi tejto novely
747/2004 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 20 novelizačných bodov
7/2005 Z.z.
1.7.2005
mení, 9 novelizačných bodov
266/2005 Z.z.
30. 6. 2005
novela (chybne) ruší § 53a až § 53d, ktoré v deň účinnosti novely č. 266/2005 Z.z. ešte neboli súčasťou tohto zákona
336/2005 Z.z.
1. 8. 2005
mení, 34 novelizačných bodov
213/2006 Z.z.
1. 5. 2006
mení, 25 novelizačných bodov
644/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení, 46 novelizačných bodov
644/2006 Z.z.
1. 1. 2008
viď bod 1 zatial neuvedené
209/2007 Z.z.
1. 5. 2007
mení, 70 novelizačných bodov
209/2007 Z.z.
1. 11. 2007
mení, 95 novelizačných bodov
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 63 novelizačných bodov
70/2008 Z.Z.
1. 4. 2008
mení a dopĺňa § 81, § 84, § 93
552/2008 Z.Z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 47 novelizačných bodov
160/2009 Z.Z.
15. 4. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
186/2009 Z.Z.
1.1.2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
276/2009 Z.Z.
19.6.2009
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
487/2009 Z.z.
1.12.2009
mení a dopĺňa § 28 a prílohu
492/2009 Z.z.
1.12.2009
mení a dopĺňa § 8 a § 54
129/2010 Z.z.
1.6.2010
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
505/2010 Z.z.
30.12.2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
46/2011 Z.z.
1.4.2011
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
130/2011 Z.z.
30. 6. 2011
mení a doĺňa 22 novelizačných bodov
394/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
520/2011 Z.z.
31. 12. 2011
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
520/2011 Z.z.
1. 7. 2012
mení a dopĺňa 40 novelizačných bodov
440/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 110
132/2013 Z.z.
10. 6. 2013
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
206/2013 Z.z.
22. 7. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení 5 novelizačných bodov
213/2014 Z.z.
1. 8. 2014
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
213/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 135d a poznámky pod čiarou
371/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení 11 novelizačných bodov
39/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení § 121 a § 156
117/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
117/2015 Z. z.
1. 10. 2015
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
117/2015 Z. z.
1. 7. 2017
dopĺňa § 107
323/2015 Z.z.
1. 12. 2015
dopĺňa § 110 a poznámku pod čiarou
253/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
359/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 110, § 134 a poznámku pod čiarou
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
386/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
437/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 40 novelizačných bodov
361/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 8 novelizačných bodov
289/2016 Z.z.
15. 11. 2016
dopĺňa § 28 a poznámku pod čiarou
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
292/2016 Z.z.
1. 12. 2016
mení a dopĺňa 77 novelizačných bodov
292/2016 Z.z.
6. 2. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
237/2017 Z.z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
237/2017 Z.z.
3. 1. 2018
mení a dopĺňa 133 novelizačných bodov
237/2017 Z.z.
3. 9. 2019
dopĺňa § 79i
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 59
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 8, §56 a poznámku pod čiarou
373/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
373/2018 Z.z.
21. 7. 2019
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
156/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
156/2019 Z.z.
3. 9. 2020
dopĺňa § 107o
211/2019 Z.z.
1. 8. 2019
mení a dopĺňa § 99 a poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár”), poskytovanie služieb vykazovania údajov, niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len „dohľad”) v rozsahu podľa tohto zákona.
§ 2
(1) Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov,1) najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.
(2) Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cenných papierov:
a) akcie,2)
b) dočasné listy,3)
c) podielové listy,4)
d) dlhopisy,5)
e) vkladové listy,6)
f) pokladničné poukážky (§ 3),
g) vkladné knižky,7)
h) kupóny (§ 4),
i) zmenky,8)
j) šeky,8)
k) cestovné šeky,9)
l) náložné listy,10)
m) skladištné listy,11)
n) skladiskové záložné listy,12)
o) tovarové záložné listy,12)
p) družstevné podielnické listy,13)
r) investičné certifikáty,
s) vkladové potvrdenky,
t) certifikáty podľa osobitného predpisu,13a)
u) iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný predpis.
§ 3
Pokladničné poukážky
(1) Pokladničná poukážka je cenný papier so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vydania. Výnos z nej sa určuje rozdielom medzi menovitou hodnotou pokladničnej poukážky a jej emisným kurzom. Pokladničná poukážka potvrdzuje právo majiteľa pokladničnej poukážky požadovať pri jej splatnosti výplatu peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty pokladničnej poukážky. Pokladničnú poukážku môže bez uvedenia dôvodu záväzku aj na svoj vlastný rad vydať Európska centrálna banka v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) za Slovenskú republiku,14) banka alebo zahraničná banka prostredníctvom pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky;15) na pokladničnú poukážku sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,16ak tento zákon alebo osobitný zákon14) neustanovuje inak.
§ 4
Kupóny
(1) Na uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu alebo z podielového listu možno vydávať kupóny ako listinné cenné papiere na meno alebo na rad.
(2) Kupóny sa vydávajú v kupónovom hárku. Súčasťou kupónového hárku môže byť talón, s ktorým je spojené právo na vydanie nového kupónového hárku. Talón nie je cenný papier.
(3) Kupón musí obsahovať údaje o
a) druhu, emitentovi a číselnom označení cenného papiera, ku ktorému bol vydaný, s výnimkou číselného označenia zaknihovaného cenného papiera,
b) výnose alebo spôsobe jeho určenia a
c) dátume a mieste uplatnenia práva na výnos.
§ 4a
Investičné certifikáty
(1) Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne