dnes je 26.5.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184j

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6.6.6 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184j

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 184j

(1) Úrad vyčiarkne zo zoznamu odborných garantov

a) toho, kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b) toho, komu bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,

c) právnickú osobu, ktorá zanikla,

d) právnickú osobu, ktorá nespĺňa podmienku, aby minimálne jedna osoba oprávnená konať v jej mene bola zapísaná v zozname odborných garantov,

e) toho, kto písomne požiadal úrad o vyčiarknutie zo zoznamu odborných garantov.

(2) Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu odborných garantov toho, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin podľa § 184b ods. 8.


Komentár k § 184j:

Vyčiarknutie zo zoznamu odborných garantov bude ÚVO realizovať automaticky alebo na základe rozhodnutia v správnom konaní a za splnenia zákonom