dnes je 26.5.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184c - § 184e

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6.6.3 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184c - § 184e

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 184c

(1) Skúška sa skladá z písomnej časti alebo z písomnej časti a ústnej časti a vykonáva sa prezenčnou, elektronickou alebo kombinovanou formou. Ak ide o ústnu časť skúšky, skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou úradu, písomné skúšky alebo časti skúšok skúšobná komisia úradu vyhodnotí. Skúšobná komisia úradu je trojčlenná, jej členov a predsedu vymenúva a odvoláva predseda úradu. Najmenej jeden člen komisie nesmie byť zamestnancom úradu.

(2) Skúšobná komisia úradu je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú súčasne prítomní všetci jej členovia; skúšobná komisia sa uznáša väčšinou hlasov.

(3) Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie úradu upravuje štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá predseda úradu.

§ 184d

(1) Skúškou