dnes je 26.5.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184f - §184h

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6.6.4 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184f - §184h

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 184f

(1) Žiadosť o zápis do zoznamu odborných garantov obsahuje

a)meno, priezvisko, titul, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba,

b) identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, ak je žiadateľom obchodná spoločnosť,

c) identifikáciu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby podľa písmena b).

(2) Prílohou žiadosti o zápis do zoznamu odborných garantov je doklad o zaplatení správneho poplatku.

§ 184g

(1) Zoznam odborných garantov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu.

(2) Ak žiadateľ spĺňa podmienky na zápis do zoznamu odborných garantov a žiadosť podľa §