dnes je 2.12.2022

Najnovšie

Smernica o dodatkovej dovolenkeGarancia

18.11.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov zamestnávateľa:     Názov vnútropodnikovej smernice:   Dodatková dovolenka   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     Platnosť smernice ...

Aktualizácia verejné obstarávanie: Účasť hospodárskeho subjektu z tretích krajín v procese verejného obstarávaniaGarancia

18.11.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, LLB. Úrad pre verejné obstarávanie vydal metodické usmernenie č. 9805-5000/2022 vo veci účasti hospodárskych subjektov z tretích krajín v procese verejného obstarávania v Slovenskej republike (ďalej len „ SR ”). Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...

Aktualizácia verejné obstarávanie: Predloženie ponuky do čiastkovej zákazky v rámci DNSGarancia

16.11.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, LLB. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ Úrad ”) vydal metodické usmernenie č. 11268-5000/2022 vo veci vybraných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ ZVO ”) týkajúcich sa dynamického nákupného systému ...

Aktualizácia verejné obstarávanie: Opis predmetu zákazkyGarancia

14.11.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, LLB. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 11381-5000/2022 vo veci aplikácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ ZVO ”) na postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Sporným ...

Podrobnosti k vyhláške 344/2022 Z. z. - vyhláška Ministerstva ŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demoláciíGarancia

7.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné ...

Verejné obstarávanie: Posúdenie odborných znalostí člena komisie na vyhodnotenie ponúkGarancia

25.10.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons), Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons) Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad”) vydal metodické usmernenie č. 10799-5000/2022 vo veci posúdenia odborného vzdelania člena komisie na vyhodnotenie ponúk. V zmysle § 51 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Verejné obstarávanie: Vylúčenie záujemcu z verejného obstarávaniaGarancia

21.10.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons), Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons) Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad”) vydal metodické usmernenie č. 11797-5000/2022 vo veci podania námietky záujemcu proti vylúčeniu z fázy vyhodnocovania žiadostí, pričom verejný obstarávateľ pred vydaním rozhodnutia o námietkach uplatnil voči záujemcovi žiadosť ...

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184oGarancia

19.10.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová § 184o (1) Verejný obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní aj prostredníctvom odborného garanta alebo osoby registrovanej úradom na účely zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „registrovaná osoba”). (2) Registrovanou ...

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184bGarancia

19.10.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová § 184b Odborný garant na verejné obstarávanie (1) Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 sú povinní vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie (ďalej len „odborný garant”), okrem a) postupu zadávania zákazky ...

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184eGarancia

19.10.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová § 184e (1) Každú časť skúšky skúšobná komisia úradu hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel” alebo „nevyhovel”. O priebehu skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia úradu vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie úradu. Priebeh skúšky ...

viac článkov
Najčítanejšie

Novela zákona o verejnom obstarávaníGarancia

13.12.2021, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Martina Galabová Dňa 7. 10. 2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila dlho pripravovanú a dlho očakávanú novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Novelizujúci právny predpis – zákon č. 395/2021 Z. z. ...

§ 23 ZVO Konflikt záujmov - praktický príkladArchív

10.5.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Verejný obstarávateľ bude v súvislosti s vyhlasovaním nadlimitnej zákazky zriaďovať komisiu na vyhodnotenie ponúk. Považuje sa za zainteresovanú osobu, v súvislosti s konfliktom záujmov, aj člen komisie na vyhodnotenie ponúk? Inštitút konfliktu záujmov je upravený v ustanovení § 23 ...

Čo je Register partnerov verejného sektora a koho sa týka?Archív

10.12.2019, JUDr. Ján Marônek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ján Marônek Register partnerov verejného sektora (ďalej len „register”), vznikol zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) v nadväznosti na predchádzajúcu právnu úpravu registra konečných užívateľov výhod. Register ...

Subdodávateľ z hľadiska verejného obstarávaniaGarancia

22.2.2021, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Martina Galabová Vo verejnom obstarávaní na obstaranie stavebných prác podlimitnej zákazky (super reverz) nastala situácia, kedy sa ponuka uchádzača javila ako mimoriadne nízka. Verejný obstarávateľ požiadal uchádzača o vysvetlenie a uviedol, v ktorej časti sa ponuka takýmto spôsobom javí - technické ...

Zmeny vo verejnom obstarávaní: Profesionalizácia § 184a až § 184n (odborný garant)Garancia

6.5.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal Novelizáciou (zákon č. 395/2021 Z.z. ) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ ZVO ”) účinnou od 31.03.2022 je upravená profesionalizácia podľa § 184a ZVO , ktorá upravuje centralizáciu verejného obstarávania, príležitostné spoločné obstarávanie ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

5.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2023

30.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2023

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 13.1.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
december 2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
<november  január>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA