dnes je 25.6.2022

Praktické informácie - Vestník verejného obstarávania
2022
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<apríl  jún>
HLAVIČKA FORMULÁRA
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 1500/2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Mesto Dubnica nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00317209
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom

Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Dubnica nad Váhom
Telefón: +421 918117053
Email: eva.granatova@dubnica.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.dubnica.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440311
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 1500/2022
Hlavný kód CPV
45212223-5
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom technického riešenia projektovej dokumentácie Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom je zmena doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude týkať objektu strojovne chladenia a technologického kanálu vrátane potrubných rozvodov ľadovej plochy. Zmena technológie chladenia je dispozične navrhnutá tak, aby bolo možné uskutočniť doplnenie technologického zariadenia aj pre tréningovú ľadovú plochu a nenarušilo by to funkčnosť chladiaceho systému pre účely mrazenia hlavnej ľadovej plochy. Celková rekonštrukcia je navrhnutá tak, že ponecháva časť chladiaceho okruhu, ktorý bol predmetom rekonštrukcie v roku 2018. Týka sa to kondenzačnej časti chladiaceho okruhu vrátane hospodárstva chladiacej vody pre kondenzátor. V plánovanej časti rekonštrukcie sa okrem výmeny potrubných rozvodov a zhotovenia novej technologickej dosky uvažuje s ponechaním existujúcich mantinelov, ktoré budú upravené na nový rozmer 60 x 26 m. Taktiež sa uvažuje s úpravou mantinelov pre bezbariérový prístup na ľadovú plochu a to vsadením nových dvier. Rekonštrukcia zahŕňa ponechanie existujúceho využitia odpadového tepla s doplnením technológie pre roztápanie snežnej jamy. Zmena novej technológie chladenia bude mať po dokončení porovnateľné prevádzkové parametre s hospodárnejšou, bezpečnejšou prevádzkou a zároveň bude znížená celková náplň chladiva (NH3) na max. náplň 1500 kg. Nové chladiace zariadenie je navrhované v režime automatickej prevádzky z občasným dohľadom nad zariadením
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 799 999,90
bez DPH
OPIS
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon alebo ZVO) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia zadefinované v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle § 32, ods. 2: a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO. Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33, ods. 1, písm. c) v spojení s § 38, ods.9 zákona č. 343/2015 Z.z.: zadefinované ukazovatele Likvidity 1. stupňa, Likvidity 2. stupňa a zadefinovaný ukazovateľ Index N05. Preukázanie splnenia podmienok účasti: a)v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok splnenie podmienok účasti si verejný obstarávateľ overí sám, z verejne dostupných zdrojov. b)v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom mimo územia SR, fyzických osôb alebo právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí nemajú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok, verejný obstarávateľ požaduje predloženie účtovných závierok. Ich rozsah a forma je zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú rovnako uvedené v časti A2. Súťažné podklady. Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 1. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,2. Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 2. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,7. Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa INDEX N05: rovná alebo vyššia ako 0,9. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom s uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV. Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO. Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania ekonomického a finančného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO 2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO 3 .Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO 4. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov 2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov 3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov 4. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 ZVO zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV. JED Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov a to z dôvodu obmedzenej kapacity tohto formuláru Výzvy.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2022-06-01T13:00:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Hodnota zábezpeky je 21.000,00,- Eur (slovom dvadsaťjeden tisíc eur). Všetky náklady súvisiace so spôsobom zloženia a vrátenia zábezpeky znáša uchádzač. Zábezpeku možno poskytnúť: poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo poskytnutím poistenia záruky alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2022-05-11T00:00:00


Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákazky s nízkou hodnotou po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 19.7.2022

Čas konania: 15:00 - 16:15

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.6.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.6.2022
1 EUR1,05 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,71 PLN (+0,02)
1 EUR24,75 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Semináre, Online konferencie