dnes je 25.6.2022

Praktické informácie - Vestník verejného obstarávania
2022
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<apríl  jún>
HLAVIČKA FORMULÁRA
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 2022/3/GP-OÚ
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Obec Gemerská Poloma
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00328227
Námestie SNP 211, 04922 Gemerská Poloma

Slovensko
Kontaktná osoba: Obec Gemerská Poloma
Telefón: +421 903437450
Email: inpropoprad5@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.gemerskapoloma.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440091
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 2022/3/GP-OÚ
Hlavný kód CPV
45210000-2
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Obecného úradu v obci Gemerská Poloma s požiadavkou na zabezpečenie normou požadovaných tepelno-technických vlastností konštrukcií. Miesto realizácie zákazky nachádza v intraviláne obce s prístupom zo štátnej asfaltovej komunikácie. Navrhované je zateplenie obvodových stien objektu, výmenou výplňových konštrukcií na fasáde za plastové, a zateplenie strešných konštrukcií. Navrhovaná je aj výmena vykurovacieho systému s novým zdrojom tepla a solárnymi panelmi na ohrev TUV a výmena osvetlenia.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 291 982,59
bez DPH
OPIS
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 117 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) verejný obstarávateľ vyžaduje splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia splnenie podmienok podľa §32 ods.1 písm. e) a f) ZVO. Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje: - písm. e): doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazku. - písm. f): čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží požadovaný doklad ako scan originálneho vyhotovenia alebo úradne osvedčenej kópie. Uchádzači pri predkladaní dokladov môžu postupovať v zmysle §32 ods.3 ZVO. Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle §152 ods.1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 ZVO (Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť len: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia §37 ods. 3 ZVO. Uchádzači so sídlom na území Slovenskej republiky doklady v zmysle §32 ods.3 ZVO podľa §32 ods.1 písm. e) ZVO nepredkladajú. Uvedeným spôsobom môžu podmienky účasti preukazovať aj subdodávatelia.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 117 v nadväznosti na § 33 ods.1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia vyžaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Minimálna požadovaná úroveň štandardov je potrebná a primeraná najmä vo vzťahu k predpísaným zmluvným platobným podmienkam počas plnenia predmetu zákazky a to bez prerušenia stavebných prác. V prípade, že uchádzač nemá verejne dostupné účtovné závierky za posledné tri hospodárske roky na adrese: www.registeruz.sk, predloží ako dôkazný prostriedok úradne overené kópie výkazov ziskov a strát za posledné tri hospodárske roky, resp. výkazov príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky alebo iné relevantné dokumenty preukazujúce výšky obratu za posledné tri hospodárske roky. Uchádzač môže preukázať finančné a ekonomické postavenie využitím finančných zdrojov inej osoby v zmysle § 33 ods.2 ZVO Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 ZVO (Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť len: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ v zmysle §38 ods. 8 ZoVO požaduje preukázanie výšku obratu súhrnne za určené obdobie minimálne 1 200 000,00 eur alebo ekvivalent v inej mene prepočítaný kurzom ECB (Európska centrálna banka) k 31.12.2021
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 117 ZoVO verejný obstarávateľ na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti vyžaduje v nadväznosti: - na § 34 ods.1 písm. b) ZVO predloženie zoznamu stavebných prác (rovnakých alebo porovnateľných ako predmet zákazky) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, pričom zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 ZVO. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov vedené v Evidencii referencií ÚVO, v zmysle §12 ZVO (ak takáto referencia v evidencii existuje). Podmienka účasti je potrebná a primeraná, pretože musí byť preukázané, že uchádzač má praktické schopnosti a skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo obdobných stavebných prác. Uchádzač môže preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť využitím technických alebo odborných kapacít tretej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 ZVO (Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť len: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ v zmysle §38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní požaduje preukázanie minimálnu požadovanú úroveň štandardov pri predkladaní zoznamu stavebných prác (rovnakých alebo porovnateľných ako predmet zákazky - budovy/objekty pozemného staviteľstva vrátanie prislúchajúcej infraštruktúry) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a v závislosti od vzniku spoločnosti: Súčasťou zoznamu stavebných prác musia byť zákazky vo finančnom náklade kumulatívne minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
V zmysle súťažných podkladov a ich príloh
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2022-05-24T09:30:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Vzhľadom na kritéria na vyhodnotenie ponúk ide o zelené verejné obstarávanie. 2. V rámci zadávania zákazky sa uplatňuje podmienka podľa §40 ods.6 písm.g) ZVO 3. Nakoľko formulár neumožňuje presné podmienky lehoty na uskutočnenie stavebných prác, upresňuje sa táto skutočnosť v súťažných podkladoch a to v časti zmluvných podmienok ako: 8 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom uchádzač môže ponúknuť kratšiu lehotu uskutočnenia stavebných prác. 4. Komunikácia a výmena informácia s v tomto verejnom obstarávaní bude vykonávať elektronicky prostredníctvom informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje (komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE). JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com . 5. V predmetnom verejnom obstarávaní nebol použitý postup podľa §25 Zákona ("Prípravné trhové konzultácie a ...") 6. V zmysle §117 v nadväznosti na §64 ods.4 Zákona bol uverejnený v tejto výzve priamy odkaz na internetovú adresu na zverejnenie dokumentov a informácií podľa §64 ods. 1 a 2 Zákona 7. Verejný obstarávateľ nevyužije možnosť vyhodnocovať podmienky účasti reverzným spôsobom. 8. V prípade, že uchádzač vo svojej ponuke ponúkne také svoje technické riešenie, ktoré nedosiahne, aby zrealizovaná zákazka po ukončení, bola ako budova obecného úradu (administratívna budova) na základe zákona č.555/2005Z.z. o energetickej hospodárnosti budov podľa prílohy č.3 k vyhláške č.234/2016Z.z. zatriedená minimálne do energetickej triedy A1, bude ponuka vylúčená pre nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2022-05-10T00:00:00


Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákazky s nízkou hodnotou po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 19.7.2022

Čas konania: 15:00 - 16:15

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.6.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.6.2022
1 EUR1,05 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,71 PLN (+0,02)
1 EUR24,75 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Semináre, Online konferencie