dnes je 22.5.2024

Input:

315/2016 Z.z., Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.11.2019

315/2016 Z.z.
ZÁKON
z 25. októbra 2016
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
38/2017 Z.z.
24. 2. 2017
dopĺňa § 2 a poznámky pod čiarou
241/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 40 novelizačných bodov
241/2019 Z.z.
1. 11. 2019
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register”), údaje zapisované do registra, postup pri zápise údajov do registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov (ďalej len „registrácia”), overovaní údajov zapisovaných do registra a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Úvodné ustanovenia
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) partnerom verejného sektora, ak v odsekoch 2, 3 a 5 nie je ustanovené inak, fyzická osoba alebo právnická osoba,
1. ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, od právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom, od verejného podniku, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc,
2. ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom alebo od verejného podniku, alebo od zdravotnej poisťovne,
3. ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu,2)
4. ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,3)
5. ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu,4)
6. na ktorú bola postúpená pohľadávka alebo z iného titulu jej má byť plnená pohľadávka voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom alebo
7. ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až štvrtého bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť so zreteľom na všetky okolnosti, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena e),
b) verejným podnikom právnická osoba, v ktorej má štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu účasť,
c) oprávnenou osobou
1. advokát, notár, banka,4a) audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,
2. zahraničná osoba oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať rovnaký predmet činnosti ako oprávnená osoba podľa prvého bodu, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnený svoj podnik alebo svoju organizačnú zložku,4b) a ktorá sa na základe