dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

3.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.1 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený v mene koná štatutárny orgán: .............................................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK22....................................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu