dnes je 3.10.2023

Input:

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudku

3.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.2 Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudku

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O DIELO NA VYHOTOVENIE ODBORNÉHO POSUDKU

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: ........................................................ 
Sídlo: ...................................................................................................... 
Zastúpený: ............................................................................................. 
Bankové spojenie: IBAN SK28 .................................................................................... 
IČO: ....................................................................................................... 
DIČ: ........................................................................................................ 
Zapísaný v obchodnom