dnes je 19.7.2024

Input:

Príklady - Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní

25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.160 Príklady – Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní

Mgr. Laura Fotopulosová


Príklad č. 1 - k ustanoveniu § 19

Komentované ustanovenie umožňuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy v prípadoch uvedených v komentovanom ustanovení. Napríklad, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa alebo koncesionára pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (t. j. v prípade ak bol dodávateľ alebo koncesionár, jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu alebo prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania