dnes je 2.12.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184m

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5.1.13 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184m

Mgr. Laura Fotopulosová

§ 184m

(1) Pri ukladaní pokuty podľa § 184l úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia tohto zákona.

(2) Konanie podľa § 184l ods. 1 a 2 možno začať do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu. Konanie podľa § 184l ods. 3 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona.

(3) Odbornému garantovi nemožno uložiť sankciu podľa § 184k ods. 2 až 4 a § 184l ods. 1 a 2, ak

a) ide o porušenie tohto zákona, ktoré odborný garant pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemohol identifikovať, a to najmä s prihliadnutím na špecifickú odbornosť potrebnú pre realizáciu danej činnosti vo verejnom obstarávaní, alebo

b) odborný garant vo vzťahu k porušeniu tohto zákona vykonal potrebné prevenčné opatrenia, najmä