dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184h

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5.1.8 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184h

Mgr. Laura Fotopulosová

§ 184h

(1) V zozname odborných garantov sa vedú tieto údaje:

a) meno, priezvisko, titul a miesto trvalého pobytu odborného garanta, ak ide o fyzickú osobu,

b) identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania odborného garanta, ak ide o obchodnú spoločnosť,

c) identifikácia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby podľa písmena b),

d) registračné číslo pridelené úradom,

e) právoplatné rozhodnutia vydané úradom pri výkone dohľadu vo verejných obstarávaniach, v ktorých odborný garant vykonával činnosti podľa § 184b ods. 2,

f) informácia o pozastavení výkonu činnosti vo verejnom obstarávaní,

g) ďalšie informácie súvisiace s výkonom činnosti vo