dnes je 15.6.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 19 Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy

6.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.18 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 19 Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy

Mgr. Jozef Kubinec, MSc; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 19

Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy

(1)Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od

a) zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa alebo koncesionára pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a),

b) zmluvy alebo rámcovej dohody, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o