dnes je 15.6.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 185 Konanie

30.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7 SIEDMA ČASŤ - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

JUDr. Simona Laktišová

Dvořák Hager & Partners

10.7.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 185 Konanie

JUDr. Simona Laktišová; JUDr. Laura Fotopulosová

(1) Všeobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona okrem konania podľa § 151, § 154, § 156 ods. 6, § 158 ods. 2 prvej vety, § 182, § 182a, § 184j ods. 2, § 184k ods. 2 až 4, § 184l, § 184n, § 184p ods. 1, § 184z a 184aa.

(2) Na konanie podľa § 169 ods. 1 až 3 a § 177 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,75) ak tento zákon neustanovuje inak, pričom sa nepoužijú § 14, § 18, § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 36, § 49, § 50, § 60, § 62 až 64, § 65 až 68 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správnom konaní. Na konanie podľa § 182 sa nepoužijú § 62 až 64 všeobecného predpisu o správnom konaní.

(3) Na