dnes je 15.6.2024

Input:

18/1996 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách, v znení účinnom k 6.3.2024

18/1996 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. novembra 1995
o cenách
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
276/2001 Z.z.
1. 1. 2003
dopĺňa § 1, § 2, § 4
436/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení § 6
465/2002 Z.z.
1. 10. 2002
mení § 12
520/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, 30 novelizačných bodov
520/2003 Z.z.
1. 5. 2004
body 11, 12, 18 a 21
523/2004 Z.z.
1. 1. 2005
dopĺňa § 12
68/2005 Z.z.
1. 3. 2005
mení, 12 novelizačných bodov
68/2005 Z.z.
31. 12. 2018
čl. I bod 12
117/2006 Z.z.
1. 4. 2006
mení § 1, § 5, § 20, pozn. 18a
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 18, § 20 a nový § 23
382/2008 Z.z.
1. 11. 2008
mení a dopĺňa § 18, § 20 a nový § 23
488/2009 Z.z.
3. 12. 2009
mení a dopĺňa § 1 a § 20
513/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
260/2011 Z.z.
15. 9. 2011
dopĺňa § 1 a § 17
356/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
112/2019 Z.z.
1. 5. 2019
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
112/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení 2 novelizačné body
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení § 13
457/2021 Z.z.
1. 7. 2022
mení § 3
222/2022 Z.z.
1. 7. 2022
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
279/2023 Z.z.
1. 8. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
296/2023 Z.z.
1. 8. 2023
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
296/2023 Z.z.
1. 1. 2024
dopĺňa § 20
332/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
33/2024 Z.z.
6. 3. 2024
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností (ďalej len „tovar”), opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov a obcí v oblasti cien tovaru pre trh na území Slovenskej republiky (ďalej len „tuzemský trh”) vrátane cien tovaru z dovozu a cien tovaru určeného na vývoz.
(2) Zákon vymedzuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb a orgánov štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona.
(3) Zákon sa nevzťahuje na cenné papiere, hazardné hry, na odmeny, úhrady a platby, náhrady pri vyvlastnení, náhrady škôd a nákladov, na poplatky, pokuty, penále, úroky, poistné, základné cestovné a cestovné vybraných skupín cestujúcich za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave, základné cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave a mestskej električkovej doprave a trolejbusovej doprave, a medzinárodné tarify v doprave a v oblasti poštových služieb a elektronických komunikačných služieb podľa osobitných predpisov.1)
(4) Ustanovenia § 3 ods. 3, § 5 až 12, § 17 až 19, § 21, 22 a 23e sa nevzťahujú na ceny tovaru, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach podľa osobitného predpisu1a) a na ceny za poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.1b)
(5) Ustanovenia § 4, 4a, 5 až 8 a 11 sa nevzťahujú na reguláciu cien nájmu bytov podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Základné pojmy
(1) Cena je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa.3)
(2) Rozdiel medzi cenou nakúpeného tuzemského alebo dovezeného tovaru, ktorý sa v nezmenenom stave predáva ďalej, a cenou, za ktorú sa predáva, sa považuje za cenu obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, aj keď nie je výslovne a samostatne dohodnutá.
(3) Na účely tohto zákona sa
a) ekonomicky oprávnenými nákladmi rozumejú skutočné priame náklady a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy, odbytu, výskumu a vývoja vrátane k nim prislúchajúcich nepriamych nákladov, ktoré by vzhľadom na vykonávané funkcie, riziká a trhové podmienky boli uplatnené pri použití metódy čistého obchodného rozpätia,3a) pričom funkciami odbytu okrem činností predaja sa rozumejú aj činnosti spojené s propagáciou, sprostredkovaním predaja a marketingom predávaných výrobkov,
b) primeranou ziskovou prirážkou rozumie prirážka, ktorá by vzhľadom na vykonávané funkcie, riziká a trhové podmienky bola uplatnená vo vzťahu k iným nezávislým osobám.
DRUHÁ ČASŤ
DOHODOVANIE CENY
§ 3
(1) Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí, s podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne aj tým, že kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim.