dnes je 19.7.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

15.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.2 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners

§ 117 – znenie účinné do 31.12.2018

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ustanovenie § 108 ods. 2 sa použije rovnako.

(2) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

(3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná