dnes je 19.7.2024

Input:

Doplnenie sankčného mechanizmu v rámci uzatvorenej zmluvy

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.161 Doplnenie sankčného mechanizmu v rámci uzatvorenej zmluvy

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO”) vydal metodické usmernenie č. 6119-5000/2024 zo dňa 01. februára 2024, vo veci doplnenia sankčného mechanizmu do zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

V zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO”) je zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu (ďalej spolu ako „zmluva”) možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. Hodnota zamýšľanej zmeny nie je podstatná, relevantné je posúdenie, či sú splnené kritéria podstatnej alebo nepodstatnej zmeny