dnes je 19.7.2024

Input:

Vykonávanie činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.164 Vykonávanie činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO”) vydal metodické usmernenie č. 5983-5000/2024 zo dňa 19. februára 2024, vo veci vykonávania vymedzených činností vo verejnom obstarávaní len jedným odborným garantom.

Podľa § 184b ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO”) verejný obstarávateľ/obstarávateľ nemôže v konkrétnom verejnom obstarávaní vykonávať jednu činnosť prostredníctvom viacerých garantov; tým nie je dotknutá možnosť poskytovania súčinnosti odbornému garantovi zo strany tretích osôb. Uvedené ustanovenie pramení z dôvodovej správy k novele ZVO, podľa ktorej zákonodarca