dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 51 Komisia

16.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.21 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 51 Komisia

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.

§ 51

Komisia

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax umožňujúcu vyhodnotiť ponuku; verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení spracúvať dokumenty v rozsahu nevyhnutnom na tento účel. Komisia je spôsobilá prijímať závery z vyhodnotenia ponúk nadpolovičnou väčšinou členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky.

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.

(3) Člen komisie musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním