dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 46 Zábezpeka

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.16 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 46 Zábezpeka

Verlag Dashöfer

§ 46

Zábezpeka

(1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky, alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

(2) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety lehotu viazanosti ponúk nemožno predĺžiť.

(3) Výška zábezpeky nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur. Ak je zákazka rozdelená na časti, výška zábezpeky sa vo vzťahu ku každej časti určí tak, že