dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 24 Dokumentácia

14.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.23 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 24 Dokumentácia

Verlag Dashöfer

§ 24

Dokumentácia

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania.

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú písomnú správu o každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom zriadení dynamického nákupného systému.

(3) Správa obsahuje najmä

a) identifikáciu verejného obstarávateľa alebo