dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 19 Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy

16.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.18 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 19 Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.

§ 19

Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy

(1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od:

a) zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa alebo koncesionára pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a),

b) zmluvy alebo rámcovej dohody, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)

c) koncesnej zmluvy, ak Slovenská republika porušila povinnosť vyplývajúcu z právne záväzného