dnes je 1.10.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 115

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.3.4 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 115

Verlag Dashöfer

§ 115

Priame rokovacie konanie

(1) Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak

a) spĺňa najmenej jednu z podmienok uvedených v § 81 písm. b), d) až h),

b) v postupe podľa § 112 až 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,

c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú