dnes je 10.8.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 32 Osobné postavenie

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.6 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 32 - § 36 - Podmienky účasti

JUDr. Simona Laktišová

Dvořák Hager & Partners

10.2.1.6.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 32 Osobné postavenie

JUDr. Simona Laktišová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Podmienky účasti

§ 32

Osobné postavenie

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania