dnes je 25.6.2022

Praktické informácie - Vestník verejného obstarávania
2022
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<apríl  jún>
HLAVIČKA FORMULÁRA
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 2022/JAVYS_VnPP_440274/1105
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35946024
Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice

Slovensko
Kontaktná osoba: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Telefón: +421 335315364
Email: lovicova.bibiana@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.javys.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440274
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 440274
Hlavný kód CPV
71621000-7
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie analýzy ďalšej využiteľnosti bitumenačných liniek PS44, PS100 a DBL PS44/2 inštalovaných v SO809 a najmä posúdenie potreby ich zachovania a prípadného opätovného sprevádzkovania z pohľadu predpokladanej tvorby KRAO a sorbentov v nasledujúcom období a celosvetových trendov v oblasti nakladania s uvedenými druhmi RAO, resp. vypracovanie podkladu k príprave procesu ich vyradenia a posúdenia ďalšej využiteľnosti uvoľnených priestorov v SO809. Analýza bude obsahovať : analýzu predpokladanej tvorby KRAO a sorbentov z prevádzkových JE a vyraďovaných JZ v SR v nasledujúcom 10 ročnom období a posúdenie ich spracovateľnosti existujúcimi prevádzkovanými technologickými súbormi JAVYS, a.s. z pohľadu ich disponibilných kapacít a efektívnosti prevádzky, posúdenie nadväznosti a previazanosti pomocných systémov SO809 s inými technologickými systémami inštalovanými a prevádzkovanými v priestoroch bitumenačných liniek PS44, 100 a DBL PS44/2, návrh možného využitia priestorov SO809 po vyradení bitumenačných liniek a premiestnenia v súčasnosti prevádzkovaných technologických systémov z priestorov vyraďovaných JZ JE A1 JE V1, v nadväznosti na HMG ich realizácie a potrebu uvoľnenie vyraďovaných priestorov, vypracovanie odborného odhadu nákladov a časovej náročnosti vyraďovania BL44, 100 a DBL 44/2, pri zachovaní nevyhnutnej stavebnej časti SO809 a prevádzkovaných pomocných systémov, nevyhnutných k prevádzke zostávajúcich technologických súborov a vypracovanie návrhu licencovania zmeny na JZ TSÚ RAO v rozsahu vyraďovania časti neprevádzkovaných technologických systémov počas jeho prevádzky, z pohľadu požiadaviek legislatívy SR a konaní s dozornými orgánmi (ÚJD SR, ÚVZ SR, MŽP SR, atď.). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 65 000,00
bez DPH
OPIS
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 112 ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/440274
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňujú sa.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňujú sa.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
1.Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov.
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2022-05-25T10:00:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. Ak uchádzač je v tom istom postupe zadávania zákazky aj členom skupiny, ktorá predkladá ponuku na predmet zákazky, tak verejný obstarávateľ preskúma kolúziu vo verejnom obstarávaní v danej súvislosti a na základe výsledkov tohto preskúmania môže vylúčiť uchádzača, ktorý je súčasne aj členom skupiny dodávateľov. b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku. c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/440274. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení. e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené. f) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 600,- EUR. g) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy. h) Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako tzv. super reverzný postup v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní, kedy vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. i) Lehota na poskytnutie súčinnosti potrebnú na uzavretie zmluvy je v súlade s §114 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní 10 pracovných dní. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. j) Aj keď finančne ide o zákazku s nízkou hodnotou bude sa obstarávať ako podlimitná zákazka nakoľko sa jedná o opakujúcu súťaž, ktorá bola pôvodne obstarávaná ako podlimitná.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2022-05-11T00:00:00


Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákazky s nízkou hodnotou po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 19.7.2022

Čas konania: 15:00 - 16:15

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.6.2022 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.6.2022
1 EUR1,05 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,71 PLN (+0,02)
1 EUR24,75 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Semináre, Online konferencie